صفت های تفضیلی در زبان انگلیسی

صفت های تفضیلی در زبان انگلیسی

سایت تفریحی پورتال ۱ :: لطفا در ادامه صفت های تفضیلی در زبان انگلیسی را ببینید.

Asemooni.com

english

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف می کند و در انگلیسی همواره قبل از اسم یا بعد از افعال to be بکار می رود.

صفات از لحاظ برتری به سه دسته تقسیم می شوند :

۱) صفت ساده یا مطلق Positive degree

۲) صفت تفضیلی (مقایسه ای) Comparative degree

۳) صفت عالی Superlative degree

۱) صفت ساده کلمه ای است که فقط اسمی را توصیف می کند .
Bad – Good – large – Small

۲) صفت تفضیلی برتری چیزی یا شخصی را از چیزی یا شخص دیگر بیان می کند .
He is younger than I.

۳) صفت عالی برتری شخص یا چیزی را از اشخاص و اشیا دیگر بیان می کند.
Helena is the youngest girl in our family.

طرز ساخت صفات تفضیلی و عالی از صفات مطلق (ساده) :

الف ) تمام صفات یک بخشی با er به صفات تفضیلی و با est به صفات عالی تبدیل می شوند.
Tall قد بلند                       taller                                 tallest

Short کوتاه                       shorter                              shortest

Long بلند                        longer                               longest

با افزودن پسوند های er و est به آخر بعضی از صفات تغییراتی در آنها داده می شود .

۱ ) صفاتی که به (e ) ساکن ختم می شوند وقتی er و est به آنها افزوده می شود ( e ) ساکن حذف می شود.
Large                              larger                             largest

Fine                                 finer                               finest

Brave                             braver                             bravest

۲ ) صفاتی که به حرف ( y) ختم می شوند بر دو نوعند

الف ) اگر قبل از حرف ( y ) یک حرف صدادار باشد با با افزودن er و est تغییری در انها داده نمی شود .
Gay خوشحال                     gayer                             gayest

Coy محجوب                       coyer                              coyest

ب ) اگر قبل از ( y ) حروف بی صدا باشد ( y ) را به ( i ) تبدیل نموده و er و est را به آن اضافه می کنیم .
Easy                                   easier                            easiest

Happy                                  happier                        happiest

۳ ) صفات یک بخشی که مختوم به یک حرف بی صدا بوده با افزودن er و est حروف بی صدای آخر را تکرار می کنیم . مثل :
Hot                                      hotter                           hottest

صفت های تفضیلی در زبان انگلیسی

لطفا نظر خود را درباره صفت های تفضیلی در زبان انگلیسی با ما در میان بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن