فهرست، تعداد آیات و معنی اسم سوره‌های قرآن

فهرست، تعداد آیات و معنی اسم سوره‌های قرآن

سایت تفریحی پورتال ۱ :: لطفا در ادامه فهرست، تعداد آیات و معنی اسم سوره‌های قرآن را ببینید.

۱ ۶۳ فاتحه  باز کردن ۷ ۵ مکه ۲ ۱۸ بقره  گاو ماده ۲۸۶ ۸۷ مدینه ۳ ۱ آل عمران  خاندان عمران ۲۰۰ ۸۹ مدینه ۴ ۱۰۴ نساء  بانوان ۱۷۶ ۹۲ مدینه ۵ ۸۵ مائده  طَبَق غذا ۱۲۰ ۱۱۳ مدینه ۶ ۱۴ انعام  چهارپایان ۱۶۵ ۵۵ مکه ۷ ۷ اعراف  مکانی بین بهشت و جهنم ۲۰۶ ۳۹ مکه ۸ ۱۵ انفال  زیادی، غنیمت، هبه ۷۵ ۸۸ مدینه ۹ ۲۳ توبه  بازگشتن ۱۲۹ ۱۱۴ مدینه ۱۰ ۱۱۴ یونس  اسم حضرت یونس ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ۱۰۹ ۵۱ مکه ۱۱ ۱۱۰ هود  اسم حضرت هود ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ۱۲۳ ۵۲ مکه ۱۲ ۱۱۳ یوسف  اسم حضرت یوسف ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ۱۱۱ ۵۳ مکه ۱۳ ۱۰ رعد  صدای غرش ابر ۴۳ ۹۶ مدینه ۱۴ ۲ ابراهیم  اسم حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ۵۲ ۷۲ مکه ۱۵ ۳۲ حجر  منع، اسم شهرستان اصحاب الحجر ۹۹ ۵۴ مکه ۱۶ ۱۰۳ نحل  زنبور عسل ۱۲۸ ۷۰ مکه ۱۷ ۶ اسراء  رفتن در شب ۱۱۱ ۵۰ مکه ۱۸ ۸۰ کهف  غار وسیع ۱۱۰ ۶۹ مکه ۱۹ ۹۱ مریم   اسم حضرت مریم سلام الله علیها ۹۸ ۴۴ مکه ۲۰ ۵۴ طه   از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ۱۳۵ ۴۵ مکه ۲۱ ۱۱ انبیاء   پیامبران ۱۱۲ ۷۳ مکه ۲۲ ۳۱ حج  قصد، اسم یکی از فروعات دین ۷۸ ۱۰۴ مدینه ۲۳ ۸۴ مؤمنون  ایمان آورندگان، گروندگان ۱۱۸ ۷۴ مکه ۲۴ ۱۰۸ نور  روشنایی ۶۴ ۱۰۳ مدینه ۲۵ ۶۷ فرقان  قرآن، روشنگر و جداکننده حق از باطل ۷۷ ۴۲ مکه ۲۶ ۴۵ شعراء  شاعران ۲۲۷ ۴۷ مکه ۲۷ ۱۰۶ نمل  مورچه ۹۳ ۴۸ مکه ۲۸ ۷۵ قصص  داستان ها ۸۸ ۴۹ مکه ۲۹ ۶۰ عنکبوت  اسم حشره ۶۹ ۸۵ مکه ۳۰ ۳۸ روم  اسم شهرستان یا کشور ۶۰ ۸۴ مکه ۳۱ ۸۲ لقمان  اسم فردی حکیم ۳۴ ۵۷ مکه ۳۲ ۴۳ سجده  خضوع و اظهار فروتنی ۳۰ ۷۵ مکه ۳۳ ۳ احزاب  گروه ها ۷۳ ۹۰ مدینه ۳۴ ۴۲ سبأ  اسم قوم که پادشاه شان زن بود ۵۴ ۵۸ مکه ۳۵ ۶۴ فاطر  شکافنده ۴۵ ۴۳ مکه ۳۶ ۱۱۲ یس  حروف مقطعه و رمز است ۸۳ ۴۱ مکه ۳۷ ۴۹ صافات  منظم ساختن صفوف ۱۸۲ ۵۶ مکه ۳۸ ۴۸ ص  حروف مقطعه قرآن ۸۸ ۳۸ مکه ۳۹ ۴۱ زمر  دسته، جماعت ۷۵ ۵۹ مکه ۴۰ ۶۲ غافر  بخشاینده ۸۵ ۶۰ مکه ۴۱ ۶۸ فصلت  بیان روشن ۵۴ ۶۱ مکه ۴۲ ۴۷ شوری  مشورت ۵۳ ۶۲ مکه ۴۳ ۳۹ زخرف  زینت ۸۹ ۶۳ مکه ۴۴ ۳۶ دخان  دود ۵۹ ۶۴ مکه ۴۵ ۲۷ جاثیه  به زانو درآمده ۳۷ ۶۵ مکه ۴۶ ۴ احقاف  اسم مکانی در عمان ۳۵ ۶۶ مکه ۴۷ ۸۸ محمد  اسم پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ۳۸ ۹۵ مدینه ۴۸ ۶۵ فتح  پیروزی ۲۹ ۱۱۲ مدینه ۴۹ ۳۳ حجرات  خانه ها ۱۸ ۱۰۷ مدینه ۵۰ ۷۱ ق  حروف مقطعه ۴۵ ۳۴ مکه ۵۱ ۳۷ ذاریات  بادهایی که اشیاء را به پرواز در می آورد ۶۰ ۶۷ مکه ۵۲ ۵۵ طور  اسم کوه است ۴۹ ۷۶ مکه ۵۳ ۱۰۲ نجم  ستاره ۶۲ ۲۳ مکه ۵۴ ۷۷ قمر  ماه ۵۵ ۳۷ مکه ۵۵ ۹ الرحمن  بخشنده ۷۸ ۹۷ مدینه ۵۶ ۱۱۱ واقعه  حادثه عظیم قیامت ۹۶ ۴۶ مکه ۵۷ ۳۴ حدید  آهن ۲۹ ۹۴ مدینه ۵۸ ۸۷ مجادله  تابیدن طناب، جدل و مناظره ۲۲ ۱۰۶ مدینه ۵۹ ۳۵ حشر  جمع کردن ۲۴ ۱۰۱ مدینه ۶۰ ۹۷ ممتحنه  آزمون شده (مؤنث) ۱۳ ۹۱ مدینه ۶۱ ۵۰ صف  صف کشیدن ۱۴ ۱۱۱ مدینه ۶۲ ۲۸ جمعه  آخرین روز هفته ۱۱ ۱۰۹ مدینه ۶۳ ۹۸ منافقون  منافقان (نفاق پیشه گان و دورویان) ۱۱ ۱۰۵ مدینه ۶۴ ۲۲ تغابن  مغبون کردن یکدیگر ۱۸ ۱۱۰ مدینه ۶۵ ۵۳ طلاق  باز کردن عقد نکاح ۱۲ ۹۹ مدینه ۶۶ ۲۱ تحریم  حرام کردن ۱۲ ۱۰۸ مدینه ۶۷ ۹۶ ملک  حکومت و اداره امور ۳۰ ۷۷ مکه ۶۸ ۷۶ قلم  وسیله نگارش و نوشتن ۵۲ ۲ مکه ۶۹ ۳۰ الحاقه  روز رستاخیز ۵۲ ۷۸ مکه ۷۰ ۹۵ معارج  صعود از پله ۴۴ ۷۹ مکه ۷۱ ۱۰۷ نوح  اسم حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ۲۸ ۷۱ مکه ۷۲ ۲۹ جن  پوشیده، اسم موجود نامرئی ۲۸ ۴۰ مکه ۷۳ ۹۲ مزمل  پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است که بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود) ۲۰ ۳ مکه ۷۴ ۸۹ مدثر  آرامیدن در بستر ۵۶ ۴ مکه ۷۵ ۷۸ قیامه  به پاداشتن ۴۰ ۳۱ مکه ۷۶ ۱۲ انسان  نوع انسان، بشر ۳۱ ۹۸ مدینه ۷۷ ۹۰ مرسلات  فرستاده شدگان ۵۰ ۳۳ مکه ۷۸ ۱۰۱ نبأ  خبر مهم ۴۰ ۸۰ مکه ۷۹ ۹۹ نازعات  کشیدن ۴۶ ۸۱ مکه ۸۰ ۵۷ عبس  عبوس، چهره در هم کشیدن ۴۲ ۲۴ مکه ۸۱ ۲۵ تکویر  پیچیدن نور خورشید ۲۹ ۷ مکه ۸۲ ۱۶ انفطار  شکافته شدن ۱۹ ۸۲ مکه ۸۳ ۹۴ مطففین  کم فروشان ۳۶ ۸۶ مکه ۸۴ ۱۳ انشقاق  شکافته شدن ۲۵ ۸۳ مکه ۸۵ ۱۷ بروج  شیء ظاهر و آشکار ۲۲ ۲۷ مکه ۸۶ ۵۲ طارق  کوبیدن ۱۷ ۳۶ مکه ۸۷ ۸ اعلی  برتر، بالاتر ۱۹ ۸ مکه ۸۸ ۶۱ غاشیه  پوشاندن ۲۶ ۶۸ مکه ۸۹ ۶۶ فجر  شکافتن وسیع، صبح ۳۰ ۱۰ مکه ۹۰ ۱۹ بلد  شهرستان (مکه) ۲۰ ۳۵ مکه ۹۱ ۴۶ شمس  خورشید ۱۵ ۲۶ مکه ۹۲ ۸۳ لیل  شب ۲۱ ۹ مکه ۹۳ ۵۱ ضحی  اوائل روز ۱۱ ۱۱ مکه ۹۴ ۴۴ انشراح  شرح صدر، آرامش ۸ ۱۲ مکه ۹۵ ۲۶ تین  انجیر ۸ ۲۸ مکه ۹۶ ۵۹ علق  خون بسته ۱۹ ۱ مکه ۹۷ ۷۳ قدر  اندازه گیری و تقدیر ۵ ۲۵ مکه ۹۸ ۲۰ بینه  دلیل روشن ۸ ۱۰۰ مدینه ۹۹ ۴۰ زلزال  به لرزه درآمدن ۸ ۹۳ مدینه ۱۰۰ ۵۶ عادیات  دویدن با سرعت ۱۱ ۱۴ مکه ۱۰۱ ۷۲ قارعه  حادثه مهم و سخت ۱۱ ۳۰ مکه ۱۰۲ ۲۴ تکاثر  تفاخر و فخرفروشی ۸ ۱۶ مکه ۱۰۳ ۵۸ عصر  فشردن، زمان عصر ۳ ۱۳ مکه ۱۰۴ ۱۰۹ همزه  عیب جو و غیبت کننده ۹ ۳۲ مکه ۱۰۵ ۷۰ فیل  اسم حیوان ۵ ۱۹ مکه ۱۰۶ ۷۴ قریش  قدرت، اکتساب، اجتماع. اسم قبیله سرشناس در مکه که پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیز جزء آن قبیله بود ۴ ۲۹ مکه ۱۰۷ ۸۶ ماعون  چیز کم ۷ ۱۷ مکه ۱۰۸ ۸۱ کوثر  خیر کثیر و فراوان ۳ ۱۵ مکه ۱۰۹ ۷۹ کافرون  کسانی که حق را می پوشانند ۶ ۱۸ مکه ۱۱۰ ۱۰۵ نصر  پیروزی ۳ ۱۰۲ مدینه ۱۱۱ ۹۳ مسد  طنابی که از الیاف بافته شده ۵ ۶ مکه ۱۱۲ ۵ اخلاص  یگانگی ۴ ۲۲ مکه ۱۱۳ ۶۹ فلق  شکافتن، طلوع صبح ۵ ۲۰ مکه ۱۱۴ ۱۰۰ ناس  مردم ۶ ۲۱ مکه

فهرست، تعداد آیات و معنی اسم سوره‌های قرآن

لطفا نظر خود را درباره فهرست، تعداد آیات و معنی اسم سوره‌های قرآن با ما در میان بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن