تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان

سایت تفریحی پورتال ۱ :: لطفا در ادامه تعبیر خواب بیابان را ببینید.

تعبیر خواب

vakonesh.com_252c4f7be846eaa1de2a42922ddfaf1b

تعبیر خواب

vakonesh.com_cf7fda0ddf564ed010c1b21667bc9bff

تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان به روایت امام جعفر صادق

تماشا بیابان در خواب بر چهاروجه است. اول: روزی و قسمت. دوم: حیرت و سرگشتی. سوم: عناد و رنج. چهارم: بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید.

______________________________________________________________

تعبیر خواب سبزه به روایت حضرت دانیال

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.

______________________________________________________________

تعبیر خواب سبزه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد.معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

تعبیر خواب بیابان

لطفا نظر خود را درباره تعبیر خواب بیابان با ما در میان بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن